Kreativitet kan blive en praktisk arbejdsform

Artikel fra Futuriblerne, 25. Årgang, nr.2
Af Kjeld Petersen og Søren M Borch

Kufferten KreaVærktøj er en samling gør-det-selv rekvisitter til at skabe et kreativt samspil mellem mennesker. Hver rekvisit bygger på én velfunderet kreativ arbejdsform, som via en blanding af viden, fantasi og vurdering giver idéer til noget nyt og nyttigt.

Vi lever i forandringernes tid. Tingene ændrer sig hurtigt, og det stiller dagligt os alle over for krav om nytænkning og forandring. Kreativitet er på vej til at blive en efterspurgt vare.

Tiden er inde til at tage stimulering af kreativitet på dagsordenen i virksomhederne, offentlige såvel som private. En indikation af dette er blandt andet, at aviserne jævnligt i stillingsannoncer og interviews med virksomhedsledere nævner kreativitetens nødvendighed.

Men ét er tale. Noget ganske andet er at føre tingene ud i virkeligheden. For hvor skal en virksomhed starte, når den vil arbejde med kreativitet i praksis? Det er ikke helt lige til.

Godt nok findes der en masse litteratur om kreativitet, hvor forskellige metoder er beskrevet. Tag f.eks. englænderen de Bonos kreativitetsteori om de 6 hatte. Men hvor går man hen og køber 6 bowlerhatte i hver sin farve? Og selv om det lykkes, hvordan skal hattene så anvendes i praksis?

Virksomhedernes udbytte
Bag KreaVærktøjet ligger en stærk interessere for det, vi kalder den lille kreativitet. Det vil sige det kreative potentiale, som rent faktisk er til stede i enhver person. De fleste virksomheder vil kunne bryde vanetænkningen, og for ganske få midler hente mange idéer og forslag hos egne medarbejdere.

Kreativitet kan bringes til at gennemsyre virksomheden i dagligdagen. Og kreativitet kan her og nu anvendes til enhver problem- eller opgaveløsning. I et procesforløb planlægges og styres processen, så den får den rigtige vægtning mellem effektivitet og kreativitet. Hertil anvendes valgte rekvisitter og procesværktøjer.

KreaVærktøjet er et hjælpemiddel til at skabe en proces, hvor vilde ideer sættes i højsædet, mens vanetænkning og sædvanlig fornuft og kritik udskydes til senere.

KreaVærktøjets indhold
Lad os forestille os KreaVærktøjet anvendt i en situation, hvor deltagerne skal komme med idéer til f.eks. et nyt produkt, en ny organisationsform eller et nyt markedsføringstiltag.

Procesforløbet kan strække sig over et par timer, en kreativ værkstedsdag eller et 2-dags seminar, afhængig af opgaven.

Forløbet kræver en forud planlagt veksling mellem det at producere idéer (divergent tænkning), og det at vurdere ideerne (konvergent tænkning). Når løsningsidéen er valgt, handler det til sidst om at bygge bro fra idé til virkelighed.

Til dette anvendes nogle af KreaVærktøjets 16 rekvisitter og teknikker. Eksempelvis:

Producere nye idéer
Terning Hv-terning
Idéstafet
Tombola
Fremtidsfest
Vild idé - Hofnarkort
Indkredse nyttige idéer
Kortspil Stemmekort - ja/nej/po
Talsmand
Djævlens advokat
Bolden
Styre og adskille
Klaptræ Ordstyrer - Klaptræ
P-skilt
Idé-boks
Seks hatte

Rundt om opgaven
Fremgangsmåden kan være, at man begynder med at finde en masse indfaldsvinkler til opgaven ved hjælp af Hv-terningen. Mødedeltagerne placerer sig om et bord, så terningen kan vandre rundt mellem dem. Den første deltager kaster terningen og svarer rapt (max. 30 sekunder) på terningens Hv-spørgsmål, f.eks:

Herefter tager den næste terningen, kaster den og besvarer hurtigt spørgsmålet. Undervejs noterer en procesleder svarene ned på blanketter og sætter dem op på væggen. I procesforløbet må der ikke komme vurderinger eller kritik fra deltagerne. Hvis man kører 6 omgange, vil det for 5 personer tage 15 - 20 minutter.

Nogle vil måske spørge: Hvorfor virker det? Det har noget at gøre med:

Ideerne blomstrer
I det næste trin skal der produceres løsningsideer. Hertil findes flere muligheder.

Vælges Tombolaen, er fremgangsmåden den, at en stak billedkort vandrer rundt blandt deltagerne, og hver enkelt person.

Idéerne noteres enkeltvis ned på Idéblanketter, der sættes op på væggen. Efter 5 - 7 runder bruges rekvisitten Stemmekort, til at indkredse de idéer, som deltagerne finder det mest interessant at arbejde videre med.

Ideerne forbedres
Til at videreudvikle ideerne kan f.eks. vælges rekvisitterne Djævlens advokat og Talsmanden.

Disse to rekvisitters funktion er at trænge dybere ned i idéløsningen. Med Djævlens advokat er formålet at finde trusler og modstand. At angive, hvad der kan gå galt. Se alt det negative, men dog ud fra en ærlig og logisk indfaldsvinkel.

Det samme gør sig gældende for Talsmanden, blot med modsat fortegn. Her fokuseres på muligheder og sammenhænge. Positiv tænkning som giver lyst og energi.

Processen gennemføres og slutter med yderligere indkredsning af løsningsideer. Hertil anvendes igen Stemmekortene.

Bro til virkeligheden
Opgaven er langtfra løst, selv om der er fundet en kreativ idé, til f.eks. den nye organisation. Der skal bygges bro fra løsning til virkelighed, førend ideen ender som realiseret innovation.

Denne brobygning understøttes af Bolden fra kufferten. Man kaster Bolden til hinanden, og hver gang en deltager modtager den, skal han foreslå, hvad han selv vil gøre, og hvornår. Deltagerne omstiller sig fra skabelse af ideer til beslutning og handling.

Styring af den kreative proces
Proceslederen - også benævnt KreaLederen - skal på forhånd planlægge hele processen:

Til styring af selve forløbet anvendes KreaVærktøjets rekvisitter til at sikre en effektiv, åben og glad proces.

Klaptræet markerer overgange i processen, og Idéboksen bruges til at udskyde ivrige, divergente deltagerindlæg, som fremkommer utidigt midt i et konvergent forløb, eller omvendt.

Vore forsøg og produkttests har vist, at det er nødvendigt med en kvalificeret procesleder, for at få det rette udbytte, med at anvende kreativitetsstimulerende teknikker. Derfor udbydes KreaVærktøj sammen med en to-dages KreaTræning for procesledere. De øvrige deltagere i en kreativ proces behøver derimod ingen forhåndstræning.

Individuel tilpasning
Målet med KreaVærktøjet har været, at det skal være funktionelt, effektivt og gedigent, frem for “salgsglimmer”. KreaVærktøj er tillige udviklet med det sigte, at rekvisitterne og procesmetoderne kan tilpasses virksomhedens kultur og behov.

Blandt andet kan alt materiale frit ændres og kopieres - det hører ganske enkelt med til rettigheden, når en virksomhed har købt KreaVærktøj. Hvis værktøjet anvendes i kursus- og uddannelsessituationer med eksterne deltagere, indgås individuel brugeraftale.

Udvikling af KreaVærktøj
KreaVærktøjets tilblivelse er et resultat af, at fem medlemmer i Selskabet for Fremtidsforskning mødtes over emnet:

Hvordan stimuleres menneskets kreativitet?

Konceptet er opstået gennem en sammensmeltning af udviklingsgruppens erfaringer. Én havde som seniorforsker på Handelshøjskolen i København arbejdet med kreative beslutninger, én havde udviklet kreativitet inden for team building, én havde brugt kreativitet i markedsføring osv.

Udviklingen har kostet godt en million kroner, og er blevet støttet af Erhvervsfremme Styrelsen.

Fremtiden kræver kreativitet
Med KreaVærktøj er kreativitet gjort til en virkelighedsnær arbejdsform, der kan blive en naturlig del af det daglige arbejde, og som kan bidrage til at sikre virksomhederne overlevelse på langt sigt, og kontante økonomiske fordele på kortere sigt. Omgivelsernes hurtige forandring kræver simpelt hen stadig forandring indadtil, og dette opnås kun ved et effektivt og systematisk arbejde i idéfasen.

TIL TOP